Społeczne czynniki powodujące alkoholizm

Rozpowszechnienie problemów związanych z alkoholem ma ścisły związek z obyczajowością i postawami społecznymi wobec picia alkoholu, a więc z czynnikami kulturowymi. Spotykamy kultury z dominującym wzorcem abstynencji (np. w społeczeństwie polskim czy holenderskim), kultury akceptujące picie alkoholu, ale jednocześnie kontrolujące je (np. kultura żydowska) oraz "kultury pijackie". Szczególnie ważne znaczenie ma środowisko rodzinne, które może zarówno zwiększać, jak i poprzez stworzenie korzystnych warunków do prawidłowego rozwoju swoich członków, ograniczać ryzyko uzależnienia. Stąd tak istotną rolę przypisuje się tzw. dziedziczeniu społecznemu, które polega na stosowaniu w życiu dorosłym norm i zwyczajów obowiązujących w domu rodziców. Jednocześnie stwierdzono, że alkoholicy najczęściej pochodzą z rodzin, w których jedno lub oboje rodziców byli alkoholikami bądź z rodzin całkowicie abstynenckich. Fakt ten można tłumaczyć brakiem odpowiedniego modelu społecznego picia. Ważną rolę odgrywa dostępność napojów alkoholowych, tj. cena, łatwość ich nabycia czy też ograniczenia w ich sprzedaży. Badania wykazały, że zwiększenie dostępności napojów alkoholowych poprzez zwiększenie gęstości punktów sprzedaży o 10% może spowodować wzrost spożycia o 1%. Wpływ na wielkość spożycia ma również dostępność napojów o różnej zawartości alkoholu.